ENG “Az új ház” (The New House) #book

Editor: Vadas József

Author: Kozma Lajos

Publisher: Corvina

Year: Edition 1978, First published in 1941

Pages: 165

ENG The New House (Introduction) 

Kozma, Lajos, and Máté Major. The New House: The Planning of a Family Home (Thoughs and Experiments) with Drawings and Photos of the Author. Publisher: Corvina, 1978. page 9-10. Translation by Franz Bittenbinder

<>In progress…

HU Az Új Ház (Bevezető)

Kozma, Lajos, és Máté Major. Az Új Ház: a Családi Ház Tervezése (Gondolatok És Kisérletek) a Szerzö Munkáinak Rajzaival És Fényképeivel. Budapest: Corvina, , 1978. old. 9-10.

<> E könyv a mai családi ház tervezési problémáival kivánja közelebbröl megismertetni az olvasót. A modern formanyelv kibontakoztatását több évtizedes kisérletés elözte meg. E kisérletsorozat sorsát az elmult hatvan év folytonosan visszatérö épitészeti válságai példázzák – a XIX. század végi historizmustól a húszas évek technikai puritanizmusáig. A historizmust, majd a szecesszió, a “nemzeti” stílus és az “iparmüvészeti” periodus tévelygéseit követöen azonban még az utolsó két évtizedben is döntö változásokon ment át a formanyelv, miután  századunk technikai materializmusa már fejlödésre képes álapot teremtett a lakóházépités új feladataihoz. Ha meg akarjuk ismerni a mai formanyelv lényegét, ki kell deritenünk; mit utasitott el, és mi hiányzott belöle; mit akart elfeledtetni és mit akart megvalósitani.

Megújulást mindenáron: ez volt a kivánság már a XIX. század utolsó évtizedeiben is. Elkövetkezett a fordulat – és persze azzal kezdödött, hogy azonnal  szétrombolták a historizmus még életképes hagyomáit is. Dogmatikus módszereivel a historizmus kétségtelenül feltartóztatta az új épitészeti irányzat kibontakozást: a legegyszerübb mindennapi feladatokat is monumentális épitészeti eszközökkel oldotta meg, mivel a belsö átéles hiányában épp azt nem ismerte fel, hogy a polgári magánépület más formanyelvet igényel, mint a nagyszabású épitömüvészet. Abban az erösen formalisztikus idöszakban a lakóház alaprajza meglehetosen figyelmen kivül hagyta a kényelem szempontját; a klasszikus sémák lélektelen és torz utánzása középette többet adtak az utcai vagy udvari szoba rangjára, mint a tájolásra és a beosztás jó megoldására. A formákat meghamisitó túlzott díszités, a motívumok elsöbbsége nem engedte érvényesülni az épitészeti feladatok belsö összefüggését. A részletek túlságosan erös hangsúlyozása következtében zavarossá vált az elgondolás egésze: a lakás tárgyak gyüjtemények tárgya lett, a bútor és a ház történeti motivumok mintakollekciója. A legjellemzöbb vonás az volt, hogy a ház eröteljesen uralkodni akart mind belsö, mind külsö környezetén. Ma már érthetetlen szertelenséggel teljesen eltorzították a nagy formákat is és a részleteket is: a prózai bérházak homlokzataikkal a reneszánsz kor nagyszabásu, reprezentatív épületeit is túl akarták szárnyalni, a magánember mosdókahylója és konyhai kiöntöje pedig éppoly ünnepélyes díszitést kapott, mint a paloták falikútjai. A rosszul értelmezett formai egységesítésre való törekvés meghamisította a tárgyak valódi jellegét. mindent egyfajta dekoratív álöltözet egyenruhájába bújtattak, minden megoldás távol állt a tulajdonképpeni igénytöl, ugayúgy, mint az anyag és a szerkezet követelményeitöl, egyszóval: életidegenné lett.

A történeti kosztümöket magára öltö épitészet korszaka után következett – a szecesszió, a “nemzeti” stílus és az iparmüvészeti diszitö modor intermezzójának nyomában – a húszas évek technikai kísérlete. Az ipar eredményeitöl sarkallva, arra törekedtek, hogy a legegyszerübb eszközökkel elerhetö legnagyobb hatékonyság elvét módszeresen megvalósítsák az épitészetben is. Az új formák utáni vágy sok jót hozott ugyan létre, számos értékes régit azonban olyan újjak cseréltek fel, amely késöbb többnyire hamisnak bizonyult. Módszeres ízlésprogramot aligha lehet büntetlenül kizárólagossá tenni, és az a kor sem kerülhette el az önkényességgel járó veszélyeket, mivel a technika túlzott imádata eltéritette az embertöl s az ember valódi igényeitöl. A technikai eszközöknek a funkcionális cél rovására való hangsúlyozott elötérbe állitása alig engedte érvényesülni az épitészeti feladat lényegét. A túlzottan gazdag díszü homlokzatok helyébe lépö túlságosan sima felületek merevvé, élettelenné tették a ház külsö képét. Az elözö nemzedék pátoszával szembeni harcias reakció túlhajtotta a puritanizmust, és ez a túlzás gyakran még azokat az egyszerübb tárgyakat is tönkretette, amelyeknél az emberi testhez és a kényelemhez való alkalmazkodás lehetöleg szabad és kevésbé dogmatikus megoldásokat igényelt volna. De semmiféle világnézeti program vagy purizmus nem igazolhatha, még kevésbé érvényesítheti tartósan a merev és kényelmetlen lakásokat. A díszitést felváltó tagolatlan, sima felület elöször negatívumként hatott, késöbb azonban mindenütt ugyanolyan önkényesen és megokolatlanul honosodott meg, mint korábban a megvetett dekoráció. Az ésszerüség és a szerkezet szemponjainak logikusan szükségszerü volta önmagában nem lehetett elegendö ahhoz, hogy valóban eredetivé és elevenné váljéka formanyelv. Az érzalmi értékeket figyelmen kívül hagyó technikai eszközök elsorvasztották a még csíraképes hagyományokat is, és egy “program” nevében színtelenné, merev dolgokká tették az ember használati tárgyait. Ez a mesterségesen kitenyésztett és kiokoskodott tárgykultusz túlzottan vérszegény és egyoldalú volt ahhozm hogy megvalósitsa a kulturális újjászületést; arra csak az össztársadalom képes egységes produkciójával. A kiszámított forma, az egyenes vonal, a tagolaltlan felületek csupán mesterséges civilizációt alkottak dogmatikus és életidegen megjelenésükkel. Az ilyenféle, ösztönök és hagyományok nélküli racionalizmus nem volt elegendö arra, hogy az új epités szabványosított kisérletét egyszersmind emberivé és élövé is tegye. Késöbb, ebböl a dekoratív felfogásból, föként néhány kis állam – Svájc, Hollandia és a skandináv országok – további eröfeszítéseinek jóvoltából kifejlödött egy a merev programmal szakitó, felszabadult formanylev. Talán azért is a fenti államokban, mivel ott – a széles polgári rétegek mellet – a parasztság is magas fokú müveltséggel és haladó szemlélettel rendelkezik, ami igen jellemzö ezeknek az országoknak a kulturális viszonyaira. Náluk azért nem vált az új lakásépités gátjává a merev technikai materializmus, mert voltak még életképes, egészséges hagyományaik. A mai lakoház ismét oly közel került az élethez és a valósághoz, mint az 1800 elötti.

A ház újra beilleszkedett környezetßebe, fel lehet oldani nagy, sima falfelületeit, kivül-belül emberibb, közvetlenebb ßes termßeszetesebb hajlßekká alakithatßo. Az emberközpontú mai lakóház, helyes méretezése és nem túlságosan hangsúlyozott formái révén, a parasztház és polgári kisház szellemi rokona, de azért még nem mondott le a maga teljességgel sajátos alakitási szempontjairól. A programmatikus beállitáságú épitési korszak természetellenes formáival és hideg, a kiállitásokra emlékeztetö lakásstilusával szemben az új formanyelv ismet teljesen természetes lehet, ugyanolyan mesterkéletlen módon, ahogyan ruháink, táskáink, sporteszközeink és ég sok egyéb igénytelen használati tárgyunk. A modern lakás nemcsak az ott folyó élet, a fözés, az alvás és a fürdés functionális problémainak megoldására törekszik, hanem szellemi igényeket is ki szeretne elégiteni, és telyes ben söséget, elkülönülést és nyugalmat kiván biztositani az embernek. A családi háznak mindig is ez volt a célja, és ehhez az igényhez a mai épités most új formákat talált. Az ember tulajdonképpen nem változott meg, de más lett a körrnyeze´tehez füzödö viszonya Ez a viszony ismét öszinte és közvetlen. Hatvan évvel ezelött azon fáradozott, hogy a bútor és a ház mütárgy legyen, húsz éve pedig eszközzé akarta tenni. A mai ház túlzás nélkül nem lehet praktikus, tartós és jól, és föként nem kiván többé túlhangsúlyozottan kiríni köryezetéböl. Szervesen illeszkedik a tájba, és így nöbele az emeber életébe is, a használati tárgyak szerény természetességével.

Ez a tanulmány a mai családi ház tervezési problémáinak tisztázásához kiván hozzájárulni. A szerzö az emeber ßes a családi ház közeli, belsö viszonyában találta meg az épités problémáinak  egész gazdaságat; ezért választotta témájául éppen a családi házzal kapcsolatos kérdéseket. àm éppen ez a böség, a nézöpontoknak ez a sokrétüsége int bennünket különös óvatosságra. Nem is szaályokat kiván felállítani eza könyv, hane inkább rávilágítani arra a szellemre, amely családi házainkat annyira életközelivé és kórszerüvé teszi. A mai házak tömegének és belsö tereinek termßeszetes fellazítottságát mai gondolkodásunk ßes érzésvilágunk megfelelö kifejezési formájaként érzékeljük. A lakás rgualassan változtatható jellege megfelel új életmódunknak, a zárt és nyitott terek ritmua érzelmileg közel áll hozzánk. A tetö vagy a fedett terasz súlytalan, lebegö volta a mi nyelvünkön beszél, akárcsak a modern ház sok egyéb részlete is: úgy érezzük, hogy a mai épitésmód összes jellemzö formájával hozzánk tartozik.

E könyv arra vállalkozik, hogy az új formanyelvet szavakkal és képekkel világitsa meg. A szpvegrészben a problémak elméleti oldalának tisztázására törekszik, a képekkel viszont számos házformán az elmélet gyakorlati alkalmazását, kivánja szemléltetni.  Sorra bemutatja az olvasónak a családi ház egyedi és sajátos formáit: parasztok és kivárosi polgárok, üzemi dolgozók és nagyvárosi emberek különféle házait. A példákból kitetszik, hogy mikßent formálták öket ilyenné vagy olyanná a használati cél, az épittetö társadalmi helyzete, a szerkezeti és éghajlati adottságok s végül a külsö és a belsö környezet. Magától adódik, hogy e háztípusokat három csoportra osszuk. E jól elkülönülö csoportok: a korunkra oly jellemzö kisház – a vízszintes lakásformájú földszintes ház – és a függölegess térformáju emeletes ház. Ha már most mindegyik házformát azonos módszerrel vizsgáljuk, világossá válnak elöttünk az alaprajz, a külsö házforma és a belsö lakótér meghatározó, lényeges ismertetöjegyei.

E könyvnek az is jellegzetessége, hogy egyetlen épitész munkáut mutatja be. Természetesebbnek és célravezetöbbnek látszott, hogy egyvalaki szervesen összefüggö és egyértelmü munkásságát ismertessük, ne pedig különbözö épitészek terveinek gyüjteményét. A könyvben össze közreadott mintegy ötven példa között megvalósított alkotásokat és olyanokat is találunk, amelynek csupán tervek maradtak. De ez utóbbiak többsége is a táj, a talajvuszinyok és az épittetö személyisége által meghatározott valoságos program alapján készült. S ha az egy részük – néhány szoba és bútor – megvalósult. A fényképek jóvoltából ez a tény nemcsak a kisérlet érdekességét emeli, hanem a szemlelö képzelöerejének elevenségét és a szemléletességet is fokozza. Ìgy ez a konyv terv és realitás – költészet és valóság.

Egyetkebm teljeseségre törekvö tanulmány sem lehet mentes olyan gondolatoktól, amelyeket kiváló szellemek korábban már megfogalmaztak és közöltek. Hiszen civilizációnk egész épitménye olyan épitökövekböl áll, amelyeket számos ismert és ismeretlen kutató egyéni munkája halmozott fel. S ha én itt Adolf Loos, Oskar Strnad, Le Corbusier, Peter Meyer és Alexander Klein nevét emelem ki, akik ösztönzö tevékenységének az új épités oly sokat köszönhet, ezt nem elsösorban kötelességböl teszem, hanem inkább az épitészeti és irómunkájukat megilletö tisztelet kifejezéseképpen.

35 replies on “ ENG “Az új ház” (The New House) #book ”
 1. I must point out my appreciation for your kind-heartedness supporting those people that really need help with this subject. Your personal dedication to getting the message along had been surprisingly significant and has usually helped some individuals much like me to get to their goals. Your amazing warm and friendly help denotes a lot a person like me and still more to my colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 2. I wanted to compose you this very little remark to give many thanks the moment again considering the superb thoughts you have shown at this time. It was so incredibly open-handed with you to offer easily all many of us could possibly have marketed as an ebook in making some bucks for their own end, especially now that you might well have done it if you ever decided. The strategies as well acted to provide a fantastic way to be sure that some people have the identical fervor the same as my personal own to realize way more with respect to this condition. I believe there are a lot more enjoyable periods ahead for those who view your blog post.

 3. I wish to express my thanks to you for rescuing me from such a incident. As a result of surfing throughout the world wide web and meeting ways which are not helpful, I was thinking my life was over. Living minus the solutions to the issues you’ve resolved by way of your main report is a serious case, and ones which might have adversely affected my entire career if I hadn’t encountered your blog. Your primary ability and kindness in dealing with almost everything was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a step like this. It’s possible to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for this reliable and amazing guide. I won’t be reluctant to recommend your blog post to any individual who would like care on this problem.

 4. I have to convey my affection for your generosity for individuals that need help on this particular content. Your very own dedication to passing the solution across had become exceptionally insightful and have always made associates like me to achieve their pursuits. Your amazing interesting useful information means much to me and still more to my office colleagues. With thanks; from all of us.

 5. I simply wanted to say thanks yet again. I am not sure the things that I might have tried without the type of strategies shared by you on my subject. It was actually an absolute intimidating case for me personally, however , being able to see the very professional avenue you handled the issue made me to jump for happiness. I will be happier for your advice and as well , trust you realize what an amazing job you have been undertaking training the others thru your blog post. I know that you’ve never got to know any of us.

 6. I and also my pals were actually reading the great pointers from your web site then then developed a terrible suspicion I never thanked the web blog owner for those tips. All the women were definitely totally very interested to learn all of them and have in effect clearly been enjoying them. Thank you for truly being indeed kind and for using varieties of decent areas millions of individuals are really desperate to understand about. Our honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 7. A lot of thanks for your whole labor on this web page. My daughter take interest in going through investigation and it is easy to see why. A lot of people notice all regarding the powerful manner you convey important guidance through your website and improve contribution from other people on that topic plus our favorite girl is in fact learning so much. Have fun with the remaining portion of the year. You’re the one doing a superb job.

 8. I simply wanted to compose a simple remark to appreciate you for all of the stunning secrets you are writing on this site. My long internet search has at the end of the day been honored with pleasant facts and strategies to talk about with my neighbours. I would say that many of us readers actually are rather fortunate to exist in a perfect site with many perfect professionals with useful solutions. I feel rather privileged to have discovered your entire web page and look forward to many more excellent times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 9. I have to express some thanks to the writer just for rescuing me from this type of challenge. Right after researching throughout the search engines and meeting ideas which were not helpful, I figured my entire life was gone. Living minus the strategies to the difficulties you have fixed by way of your guide is a serious case, as well as the ones that could have adversely affected my entire career if I had not noticed the website. Your own natural talent and kindness in handling a lot of things was helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I can at this time look ahead to my future. Thank you very much for the expert and result oriented guide. I will not be reluctant to propose your site to any person who would like recommendations on this situation.

 10. A lot of thanks for all your effort on this web page. Kim delights in setting aside time for investigation and it’s really easy to understand why. Many of us notice all concerning the powerful method you make good guidelines by means of this web site and even encourage response from visitors on that article then our favorite princess is always understanding so much. Take advantage of the remaining portion of the year. You are conducting a first class job.

 11. I definitely wanted to compose a brief remark in order to say thanks to you for these fantastic ideas you are writing here. My extended internet lookup has finally been compensated with incredibly good insight to talk about with my visitors. I would mention that many of us site visitors are unequivocally fortunate to live in a superb website with so many awesome individuals with insightful tips and hints. I feel really privileged to have seen your entire site and look forward to so many more brilliant moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

 12. Thank you for all of the hard work on this web site. My mom enjoys making time for investigation and it is easy to see why. Most people know all regarding the lively form you present very important guides through the blog and as well as foster response from people about this subject plus our favorite girl is now learning a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re the one performing a pretty cool job.

 13. I actually wanted to send a simple comment to be able to say thanks to you for the pleasant tactics you are giving out here. My prolonged internet investigation has at the end been compensated with beneficial details to talk about with my friends. I ‘d point out that we visitors actually are extremely lucky to exist in a fabulous site with many wonderful professionals with beneficial solutions. I feel rather privileged to have discovered the web site and look forward to plenty of more fabulous moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 14. I precisely wished to thank you so much again. I’m not certain the things that I would have followed in the absence of those thoughts discussed by you relating to that area. It was actually a very horrifying difficulty for me, but noticing your skilled technique you managed the issue took me to weep over contentment. Extremely happier for the advice and then sincerely hope you recognize what an amazing job that you’re getting into instructing the mediocre ones through your blog post. I know that you’ve never got to know any of us.

 15. Thanks for your whole effort on this site. Ellie take interest in making time for investigation and it’s really obvious why. All of us notice all concerning the dynamic method you give important strategies via this website and therefore improve participation from some others on that subject and our own simple princess is in fact learning a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a useful job.

 16. I’m just commenting to let you understand what a impressive encounter my wife’s daughter enjoyed visiting yuor web blog. She came to find a good number of pieces, most notably what it is like to have an incredible teaching style to let many more without problems learn various complex subject areas. You really did more than our expected results. Thanks for offering the priceless, trustworthy, educational and as well as easy tips about that topic to Emily.

 17. I together with my pals ended up viewing the best key points found on the website and before long developed an awful suspicion I never expressed respect to you for those tips. Most of the ladies ended up certainly glad to read through them and now have unquestionably been tapping into these things. Thank you for truly being simply accommodating and also for selecting varieties of beneficial subject areas millions of individuals are really desperate to learn about. Our own honest regret for not expressing appreciation to earlier.

 18. Thanks so much for giving everyone an extremely breathtaking opportunity to read critical reviews from here. It really is so kind and as well , packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to search your blog minimum three times in one week to find out the newest items you have got. Not to mention, I’m also actually motivated considering the outstanding things you serve. Selected 2 ideas on this page are unquestionably the most impressive we have all had.

 19. I have to voice my appreciation for your generosity giving support to visitors who must have assistance with that question. Your personal commitment to getting the solution all around ended up being quite effective and have specifically enabled women like me to reach their ambitions. Your personal interesting tips and hints implies a lot a person like me and somewhat more to my office workers. Regards; from each one of us.

 20. I enjoy you because of all of your hard work on this web site. My mother enjoys working on investigations and it’s obvious why. We notice all relating to the lively form you create efficient tips through the website and even improve participation from some other people about this idea and our princess is now understanding so much. Take advantage of the rest of the year. You are carrying out a terrific job.

 21. I and also my pals ended up checking the excellent tactics on your site while at once I had a horrible feeling I never thanked you for them. Those men were definitely for that reason happy to see all of them and now have honestly been having fun with those things. Thanks for simply being indeed considerate and then for deciding on such marvelous things millions of individuals are really desirous to know about. Our sincere apologies for not saying thanks to earlier.

 22. I actually wanted to develop a small remark to express gratitude to you for those fabulous ways you are posting here. My time-consuming internet look up has at the end been recognized with reliable suggestions to share with my good friends. I would admit that we visitors are extremely endowed to dwell in a fantastic community with very many lovely people with very beneficial methods. I feel truly privileged to have encountered your weblog and look forward to tons of more enjoyable minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 23. I as well as my buddies have already been analyzing the good items found on the website and then at once got a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. My women became for this reason happy to see them and now have without a doubt been making the most of them. We appreciate you actually being considerably accommodating and for finding this sort of magnificent subject matter millions of individuals are really desirous to learn about. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 24. A lot of thanks for all your valuable effort on this website. My mother enjoys going through investigations and it’s really simple to grasp why. Most people learn all regarding the powerful means you give informative guidelines by means of this website and in addition improve participation from other individuals on this topic plus our princess is actually being taught a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re conducting a useful job.

 25. I together with my guys have been going through the good tips and tricks from the blog and then then came up with a horrible suspicion I had not thanked the site owner for those secrets. Those ladies came as a result happy to read through them and already have pretty much been taking advantage of them. I appreciate you for turning out to be well helpful and for choosing this form of exceptional themes most people are really eager to be aware of. Our honest apologies for not saying thanks to sooner.

 26. Thanks for all of your work on this blog. Ellie really loves doing internet research and it’s really obvious why. Many of us hear all about the lively form you create reliable strategies by means of the blog and strongly encourage participation from visitors on this situation then our favorite girl is always being taught a lot. Have fun with the rest of the new year. You’re the one performing a useful job.

 27. I am only commenting to let you understand what a incredible experience my wife’s girl gained browsing yuor web blog. She figured out plenty of pieces, most notably how it is like to have an awesome giving character to make the mediocre ones just fully grasp various complicated matters. You truly exceeded my desires. I appreciate you for producing these productive, dependable, explanatory not to mention fun thoughts on your topic to Evelyn.

 28. Thank you so much for providing individuals with a very breathtaking possiblity to read from this blog. It can be so sweet and as well , full of a good time for me personally and my office fellow workers to search your web site not less than thrice per week to find out the latest secrets you have got. And indeed, I am at all times fulfilled with your extraordinary methods served by you. Certain 3 points in this post are completely the most impressive we’ve had.

 29. I as well as my pals have already been following the nice key points found on your site and then all of the sudden I got a terrible suspicion I never thanked the blog owner for them. Most of the people became so happy to learn all of them and already have really been taking pleasure in those things. Appreciation for truly being simply thoughtful and for opting for this sort of smart useful guides most people are really desirous to be aware of. My personal honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 30. I wanted to write you one little remark so as to say thanks yet again on your wonderful pointers you have featured at this time. It has been really remarkably open-handed with people like you to present freely just what some people could possibly have marketed for an e book to generate some cash on their own, especially now that you might well have done it if you ever wanted. Those pointers as well worked to become a great way to comprehend other people have similar fervor really like my very own to understand significantly more with regards to this problem. I am certain there are a lot more enjoyable opportunities ahead for people who view your blog.

 31. I am just writing to let you be aware of what a incredible experience my wife’s princess encountered studying your site. She mastered numerous pieces, not to mention how it is like to possess a marvelous coaching mood to let folks with ease completely grasp several hard to do matters. You truly exceeded our own expectations. Many thanks for providing such interesting, safe, edifying and also fun tips on your topic to Mary.

 32. I must get across my love for your kind-heartedness in support of persons who really need help with this one concern. Your very own dedication to getting the solution around has been unbelievably valuable and has constantly helped guys much like me to reach their goals. Your own informative help and advice implies a great deal a person like me and somewhat more to my colleagues. Best wishes; from each one of us.

 33. Thanks for every one of your hard work on this site. Gloria takes pleasure in working on investigations and it’s really easy to understand why. Most of us notice all of the lively method you offer practical secrets on the web site and even encourage participation from some other people about this subject matter then our favorite daughter is really understanding a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You have been conducting a brilliant job.

 34. I precisely desired to thank you so much once more. I am not sure the things I would’ve handled without the actual solutions shown by you regarding that subject. Certainly was a very daunting circumstance for me personally, but seeing this well-written approach you processed the issue took me to leap over contentment. I am happy for the guidance and wish you are aware of an amazing job you are always undertaking instructing people today through the use of your web page. Probably you haven’t come across any of us.

 35. I precisely wished to say thanks yet again. I am not sure the things I could possibly have tried in the absence of those tips documented by you directly on such situation. This has been the terrifying crisis for me, however , viewing your skilled fashion you resolved it took me to weep for gladness. I’m thankful for the work and then expect you know what a great job you have been putting in training some other people through your site. I’m certain you’ve never come across all of us.

Comments are closed.